HB's Venner

Hbs_venner

Formål

  • Skabe positiv interesse for HB

  • Øge fokus på HB

  • Samle tilhængere af HB

  • Deltage i 1-2 årlige arrangementer

  • Støtte HB økonomisk

  • Informere medlemmer via HB’s hjemmeside og mails

Bestyrelsen i HB's venner

Henrik Bülow

Formand

Tlf.: 20498909

Mail: ehbulow@gmail.com

 

Christian Mikkelsen
 
Kasserer

21978068
mail: inge-christian@webspeed.dk

Jørgen Pedersen

Sekretær

Tlf.: 61307122

Mail: jop75000@gmail.com

 

Jørn Hornshøj

Tlf.: 61786088

Mail: hornshoj@mail.tele.dk

Peer Kirk

Tlf.: 29265054
Mail: peer@kirk.mail.dk


 
Poul Erik Bækgaard

Tlf.: 51608736
Mail: poul.baekgaard@gmail.com
 


Vedtægter

§ 1 Formål

Foreningens formål er dels at yde økonomisk støtte til Holstebro Boldklub, bl.a. ved afholdelse af arrangementer og iværksættelse af indtægtsgivende aktiviteter og dels at skabe fokus og positiv interesse for Holstebro Boldklub. 

 

§ 2 Medlemskab

 Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen. Bestyrelsen afgør suverænt, hvem der kan optages som nye medlemmer.

 

§ 3 Bestyrelse

Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på 4-6 medlemmer.

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen.

Bestyrelsen er bemyndiget til at supplere sig med nye medlemmer, hvis valg dog vil være at godkende af den nærmest følgende generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent.

 

§ 4 Generalforsamling

Den årlige ordinære generalforsamling afholdes i tiden 1. november til 30. november.

Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dagsorden ved mail til samtlige medlemmer med mindst 3 ugers varsel, samt ved opslag i HB’s klubhus.

Dagsordenen indeholder følgende punkter:

1.Valg af dirigent

2.Beretning fra bestyrelsen

3.Regnskab, herunder fastsættelse af kontingent

4.Indkomne forslag

5.Valg af bestyrelse

6.Valg af revisor

7.Eventuelt

 

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Til bestyrelsen vælges der hvert år 3 medlemmer.

§ 5 Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender foreningens højeste myndighed.

§ 6 Opløsning

Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.

Den endelige beslutning træffes på en ekstraordinær generalforsamling, som bestyrelsen indkalder til senest en måned og tidligst 14 dage efter den ordinære generalforsamling.  

I tilfælde af opløsning tilfalder hele foreningens formue Holstebro Boldklub.

Vedtaget og godkendt på Generalforsamlingen den 23. november 2017.