Vedtægter for Erhvervsklubben


§1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er "Erhvervsklubben Holstebro Boldklub". Hjemstedet er Holstebro Kommune

§2 Formål

Foreningens formål er at yde støtte til Holstebro Boldklub eller dertil knyttedeselskaber for derigennem at fremme fodbolden i Vestjylland.Formålet søges opnået gennem udøvelse af reklamevirksomhed, markedsføring ogandre aktiviteter i tilknytning til Holstebro Boldklub eller dertil knyttede selskaber efterbestyrelsens nærmere beslutninger herom.

§3 Medlemskab

Som medlemmer af foreningen kan optages erhvervsdrivende virksomheder. Der kanoptages såvel personligt ejede virksomheder som selskaber. Bestyrelsen kan i enkeltetilfælde dispensere herfra. Optagelsen i foreningen sker ved henvendelse tilbestyrelsen, som skal godkende optagelsen.

§4

Medlemsbidraget fastsættes af bestyrelsen på baggrund af foreningens aktiviteter ogfremlægges hvert år til godkendelse på foreningens generalforsamling. Det årligemedlemsbidrag betales ved indmeldelsen, alternativt på en af bestyrelsen fastsatseneste betalingsdato. Medlemskabet skal ikke gentegnes hvert år, idet manautomatisk er medlem indtil udmeldelse.Er et medlem i restance, kan bestyrelsen med et skriftligt varsel på 8 dage ophævemedlemskabet og ekskludere det pågældende medlem, såfremt medlemsbidraget ikkeer berigtiget inden 8-dagesfristen. Herudover kan et medlem kun ekskluderes afgeneralforsamlingen.Eventuel udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med et 3 måneders varsel tiludtræden den 1. januar

§5 Bestyrelse

Foreningens daglige drift varetages af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, somvælges på generalforsamlingen. Holstebro Boldklub udpeger yderligere 1 medlem afbestyrelsen, således at bestyrelsen i alt har 6 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmernevælges for 1 år ad gangen.Bestyrelsen konstituerer sig selv og fører en forhandlingsprotokol, som underskrives afalle bestyrelsesmedlemmer.Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3bestyrelsesmedlemmer kræver det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 afbestyrelsens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandensstemme udslaget.Såfremt et bestyrelsesmedlem måtte udtræde af bestyrelsen i en valgperiode,supplerer bestyrelsen sig selv blandt foreningens medlemmer.

§6 Regnskab og revision

Foreningens regnskabs- og virkeår løber fra den 1/1 til 31/12.Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31/12 1999.Minimum 75% af foreningens årlige overskud skal efter bestyrelsens nærmereindstilling anvendes til sportslig støtte af Holstebro Boldklub eller dertil knyttedeselskaber. Den resterende del af det årlige overskud (25%) kan foreningen fritdisponere over.For så vidt angår eventuelt underskud henvises til §11.På generalforsamlingen vælges en revisor til at revidere foreningens regnskab for detkommende år.Revisoren skal være registreret revisor eller statsautoriseret revisor.Revisoren vælges for 1 år ad gangen

§7 Generalforsamling

Den årlige generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når et flertal afbestyrelsesmedlemmerne, revisoren eller minimum 20% af foreningens medlemmerskriftligt forlanger dette.Indkaldelse til ordinær generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling skal skepr. brev med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden.

§8

Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender foreningens højeste myndighedinden for de af vedtægterne fastsatte grænser

§9

.Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningens formandi hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Eventuelle forslag fremsendesherefter erhvervsklubbens medlemmer, således de er medlemmerne i hænde senestdagen før generalforsamlingen.Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:1. Valg af dirigent.2. Bestyrelsens årsberetning3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.4. Godkendelse af bestyrelsens forslag til medlemsbidrag for det kommende år.5. Behandling af indkomne forslag.6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.7. Valg af revisor.8. Eventuelt.Holstebro Boldklubs officielle websitehttp://www.holstebroboldklub.dk/?afd=Sponsor-WEB&show=EK_vedtaegter[27-02-2012 10:54:28]På generalforsamlingen har hvert medlem 1 stemme. Der kan stemmes ved skriftligfuldmagt.For at generalforsamlingen er beslutningsdygtig, skal mindst halvdelen af foreningensmedlemmer være til stede eller repræsenteret ved fuldmagt på generalforsamlingen.Ved afstemning gælder i almindelighed simpel stemmeflertal, jfr. dog §10
 

§10 Vedtægtsændringer og opløsning

Til ændring af foreningens vedtægter og til opløsning af foreningen kræves mindst 2/3majoritet af foreningens medlemmer.Såfremt der ikke opnås tilstrækkelig majoritet til en beslutning om foreningensopløsning, skal der inden 4 uger indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling,som så er beslutningsdygtig uanset fremmødte medlemmer.Såfremt foreningen opløses, tilfalder et eventuelt overskud Holstebro Boldklub ellerdertil knyttede selskaber.

§11 Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes og forpligtes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlemeller af den samlede bestyrelse.Bestyrelsen kan udstede prokura.Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den forening til enhver tid tilhørendeformue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlighæftelse.Holstebro Boldklub Mozartsvej 5 DK-7500 Holstebro Tlf. 97411815
Seneste nyt
Kalender
Holstebro Boldklub  |  CVR: 0011685617  |  Mozartsvej 5  |  DK-7500 Holstebro  |  Telefon: 97 41 18 15  |  Fax: 97 42 88 45